مهندس سعید کمرخانی
طراحی جرثقیل سقفی دو پل 25 تن
طراحی جرثقیل سقفی دو پل 25 تن
طراحی جرثقیل
طراحی جرثقیل سقفی 130 تن
طراحی جرثقیل سقفی 130 تن
طراحی جرثقیل
جرثقیل تک پل آویز 12 تن – Underslung
جرثقیل تک پل آویز 12 تن – Underslung
طراحی جرثقیل
طراحی جرثقیل بازویی 5 تن – Jib Crane
طراحی جرثقیل بازویی 5 تن – Jib Crane
طراحی جرثقیل
طراحی جرثقیل دیواری 5 تن – Wall crane fix
طراحی جرثقیل دیواری 5 تن – Wall crane fix
طراحی جرثقیل
جرثقیل سقفی دو پل 65 تن
جرثقیل سقفی دو پل 65 تن
طراحی جرثقیل
جرثقیل دیواری ( ریلی ) 5 تن . Wall Crane
جرثقیل دیواری ( ریلی ) 5 تن . Wall Crane
طراحی جرثقیل
جرثقیل سقفی دو پل 10 تن
جرثقیل سقفی دو پل 10 تن
طراحی جرثقیل
جرثقیل سقفی دو پل 150 تن
جرثقیل سقفی دو پل 150 تن
طراحی جرثقیل